แบบทดสอบออนไลน์ ฉบับที่ 18 ของ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ในหัวข้อ แนวทางการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แบบทดสอบออนไลน์ ฉบับ

Read more

ONLINE TESTING ระบบการสอบออนไลน์ มิติใหม่ของการฝึกฝนและวัดผลสอบ : สสวท

ONLINE TESTING ระบบก

Read more

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่

Read more

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การจัดกิจกรรมแนะแนว พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่

Read more

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่

Read more

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การเรียนรู้ โดยใช้โปรแกรม OBS Studio ในการจัดการเรียนรู้

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่

Read more

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลาสำหรับข้าราชการครูและพนักงานราชการ

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่

Read more