แบบทดสอบออนไลน์ ฉบับที่ 18 ของ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ในหัวข้อ แนวทางการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แบบทดสอบออนไลน์ ฉบับ

Read more

ONLINE TESTING ระบบการสอบออนไลน์ มิติใหม่ของการฝึกฝนและวัดผลสอบ : สสวท

ONLINE TESTING ระบบก

Read more

หลักสูตรการอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู(C4T) ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563

หลักสูตรการอบรมการจั

Read more