แนวข้อสอบ
Trending

แนวข้อสอบ พรบ.คุ้มครองเด็ก 2546 จำนวน 50 ข้อ พร้อมเฉลย ข้อสอบบรรจุราชการครู

แนวข้อสอบ พรบ.คุ้มครองเด็ก 2546 พร้อมเฉลย ข้อสอบบรรจุราชการครู

แนวข้อสอบ พรบ.คุ้มครองเด็ก 2546 จำนวน 50 ข้อ พร้อมเฉลย ข้อสอบบรรจุราชการครู

แนวข้อสอบ พรบ.คุ้มครองเด็ก 2546 พร้อมเฉลย ข้อสอบบรรจุราชการครู

“เด็ก” ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 หมายความว่า บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่าสิบแปดปีบริบุูรณ์ แต่ไม่รวมถึงผู้ที่บรรลุนิภาวะด้วยการสมรส

พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 มีเนื้อหาสาระในการดูแลเด็กทุกคน โดยกำหนดให้ผู้ปกครองมีหน้าที่ในการอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน และพัฒนาเด็ก ตามความในมาตรา 23

พ.ร.บ. คุ้มครองเด็กฯ เป็นกฎหมายที่มุ่งให้ความคุ้มครองแก่เด็กทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการสงเคราะห์ การคุ้มครองสวัสดิภาพ การพัฒนาและฟื้นฟู ทั้งนี้โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสำคัญ และเนื่องจากกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็กที่ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน สาระสำคัญและรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติเด็ก ไม่เหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบัน สมควรกำหนดขั้นตอนและปรับปรุงวิธีการปฏิบัติต่อเด็กให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เด็กได้รับการอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน และมีพัฒนาการที่เหมาะสม อันเป็นการส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันครอบครัว รวมทั้งป้องกันมิให้เด็กถูกทารุณกรรม ตกเป็นเครื่องมือในการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ หรือถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม และสมควรปรับปรุงวิธีการส่งเสริมความร่วมมือในการคุ้มครองเด็กระหว่างหน่วยงานของรัฐและเอกชนให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 ฉบับเต็ม

ข้อสอบมีจำนวน 51 ข้อ และมีเฉลยอย่างละเอียดทุกข้อ

ตัวอย่างแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖

แนวข้อสอบ พรบ.คุ้มครองเด็ก 2546 พร้อมเฉลย ข้อสอบบรรจุราชการครู

>> ดาวน์โหลดไฟล์ข้อสอบ

ขอบคุณข้อมูล :: www.ราชการไทย.com

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button