แนวข้อสอบ
Trending

[เฉลย] แนวข้อสอบ พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

[เฉลย] แนวข้อสอบ พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

เฉลย
ข้อ 1. ตอบ 2. เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 76 วรรคสาม บัญญัติให้รัฐจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกำหนดประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้นๆ ซึ่งจะต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว

ข้อ 2. ตอบ 3. มาตรา 3 บัญญัติให้หน่วยงานธุรการของรัฐสภาไม่อยู่ในความหมายของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นหน่วยงานธุรการ สังกัดรัฐสภา มีอิสระในการบริหารงานบุคคล งบประมาณ และดำเนินการอื่นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2554

ข้อ 3. ตอบ 3. มาตรา 5 หลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 7 ประการ

ข้อ 4. ตอบ 1. ดูมาตรา 8 วรรคสอง

ข้อ 5. ตอบ 1. มาตรา 7 แม้หน่วยงานธุรการขององค์กรอิสระจะมิใช่หน่วยงานของรัฐตามพ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 แต่มาตรา 7 แห่งพ.ร.บ.ดังกล่าว บัญญัติให้นำมาตรฐานทางจริยธรรมตามพ.ร.บ.นี้ ไปใช้ประกอบการพิจารณาจัดทำประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในความรับผิดชอบด้วย เพื่อให้การจัดทำประมวลจริยธรรมในภาครัฐมีมาตรฐานทางจริยธรรมในระดับเดียวกัน

ข้อ 6. ตอบ 4. ดูมาตรา 15 โดยทั่วไปต้องทบทวนทุก 5 ปี เว้นแต่กรณีที่มีความจำเป็นหรือสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป จะทบทวนเร็วกว่านั้นก็ได้

ข้อ 7. ตอบ 1. ดูมาตรา 8 (2) (3)

ข้อ 8. ตอบ 2. ดูมาตรา 5 (3) (4) (7)

ข้อ 9. ตอบ 4. ดูมาตรา 13 (1) (5) (7) สำหรับการจัดทำประมวลจริยธรรมเป็นหน้าที่ขององค์กรกลางบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐ

ข้อ 10. ตอบ 1. ดูมาตรา 19 (1)

ข้อ 11. ตอบ 2. มาตรา 2 บัญญัติให้ พ.ร.บ.นี้ ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136/ตอนที่ 50 ก/หน้า 1/16 เมษายน 2562 จึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

ข้อ 12. ตอบ 4. ดูมาตรา 20

ข้อ 13. ตอบ 2. ดูมาตรา 9 (6)

ข้อ 14. ตอบ 2. ดูมาตรา 14 วรรคท้าย

ข้อ 15. ตอบ 1. ดูมาตรา 13 (4)

ข้อ 16. ตอบ 3. ดูมาตรา 8

ข้อ 17. ตอบ 3. ดูมาตรา 8 (4)

ข้อ 18. ตอบ 3. นายกรัฐมนตรี ดูมาตรา 4

ข้อ 19. ตอบ 1. Ethic

ข้อ 20. ตอบ 2. พ.ร.บ.นี้ จัดหมวดหมู่ออกเป็น 3 หมวด ซึ่งเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรม

>> แนวข้อสอบอื่น ๆ

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button