อบรมออนไลน์
Trending

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านโนนศรีทอง

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านโนนศรีทอง

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านโนนศรีทอง

คำชี้แจง
1.ในการทำแบบทดสอบให้พิมพ์ชื่อ e-mail และ ชื่อ-สกุลให้ถูกต้อง
2. ข้อสอบมีทั้งหมด 20 ข้อ ท่านต้องมีผลการทดสอบที่ 16 คะแนนหรือเท่ากับ 80 % ท่านจึงจะสามารถรับเกียรติบัตรออนไลน์

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ 

ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอก ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการดำเนินการ ทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน จะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีสำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี

ตัวอย่างใบประกาศที่จะได้รับเมื่อผ่านเกณฑ์

ตัวอย่างใบประกาศที่จะได้รับเมื่อผ่านเกณฑ์
ตัวอย่างใบประกาศที่จะได้รับเมื่อผ่านเกณฑ์

>> คลิกทำแบบทดสอบที่นี่

ขอบคุณข้อมูล :: โรงเรียนบ้านโนนศรีทอง

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button