คัดข่าวมาเล่า
Trending

หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง รับรองหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน

หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง รับรองหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน

ประกาศครั้งที่ 2/2563 จำนวน 74 หลักสูตร

ตามหนังสือที่อ้างถึง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งให้สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา และสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จัดส่งหลักสูตรการอบรมที่เป็นผู้ดําเนินการจัดอบรมเองหรือจัด ร่วมกับหน่วยงานภายนอก โดยเป็นหลักสูตรที่มีงบประมาณในการดําเนินการหรือได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากหน่วยงานภายนอก ให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณารับรองหลักสูตรเพื่อให้ครูสามารถ นําผลการพัฒนามานับเป็นชั่วโมงการพัฒนา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด โดยจัดส่งหลักสูตร ตามแบบ google form ที่หน้าเว็บไซต์สํานักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยคณะกรรมการรับรองหลักสูตรเพื่อให้ครู สามารถนําผลการพัฒนามานับชั่วโมงการพัฒนาเพื่อประกอบการขอมี/เลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ. กําหนด ได้ดําเนินการประเมินหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงาน การสอน ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ และมีมติเห็นชอบหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงาน การสอน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ จํานวน ๗๔ หลักสูตร รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ เมื่อหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักสูตรดําเนินการพัฒนาแต่ละรุ่นเสร็จสิ้นแล้ว ขอให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักสูตรดําเนินการส่งรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาผ่านทางเว็บไซต์ http://hrd.obec.go.th ตามแบบฟอร์มที่กําหนดในเว็บไซต์ เพื่อจัดทําเป็นฐานข้อมูลการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป

ประกาศ คลิก

 แก้ไขประกาศ คลิก

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button